Princess Diary

พิธีกรกิตติมศักดิ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ความภูมิใจ

20 พฤศจิกายน 2551
รางวัลสื่อมวลชนคาทอลิก
ปี 2552
รางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต

รางวัล

 • ปี 2551
  • รางวัลสื่อมวลชนคาทอลิก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551
   “หนึ่งใจ...เดียวกัน” ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประเภทภาพยนตร์ไทย

 • ปี 2552
  • รางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ปี2552
   “หนึ่งใจ...เดียวกัน” ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

 • .
  • .